Veci, ktoré by ste mali vedieť o bleskozvode

Úvod Rady a TipyBleskozvod

Bleskozvod

 


Blesky na nočnej oblohe


Čo je blesk?


Blesk je elektrostatický výboj, ktorý vzniká počas búrok. Výboj môže vzniknúť  medzi mrakmi a zemským povrchom, alebo medzi dvoma rozdielne nabitými mrakmi, čo platí pre väčšinu bleskov. Vysoká teplota blesku (až 33 000 °C) zahreje vzduch, ktorý sa prudko rozpína a vyvoláva nárazové vlny, ktoré potom počujeme ako hrom. Vďaka hromu sa dá aj približne určiť vzdialenosť búrky od miesta pozorovateľa. Rýchlosť zvuku v atmosfére je približne 340 m/s, zvuk hromu prejde teda zhruba 1 km približne za 3 sekundy. Svetlo blesku sa v atmosfére šíri rýchlosťou svetla, čiže je viditeľná prakticky okamžite.


Je bleskozvod povinný?


V prvom rade si netreba mýliť, alebo zamieňať pojmy bleskozvod a ochrana pred bleskom  nie sú totiž totožné. Projektant na základe analýzy rizika podľa STN EN 62305-2 určí či je alebo nie je potrebný bleskozvod. Rozhodujú mnohé faktory, ako umiestnenie, tvar, spôsob využitia nehnuteľnosti atď., ale môže vyjsť, že vonkajší LPS netreba.

Vnútornú ochranu ale potrebujete vždy.

Povinnosť inštalovať ochranu pred bleskom udáva § 38 vyhlášky 532/2002 Z. z.

Ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť:

 

 • ohrozenie života alebo zdravia ľudí,
 • poruchu s rozsiahlymi dôsledkami,
 • výbuch,
 • škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote,
 • prenesenie požiaru zo stavby na stavbu
 • ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie.

 

Vnútorná ochrana musí zabrániť nebezpečným iskreniam vnútri chránenej stavby, ktoré môžu byť spôsobené prechodom bleskového prúdu.

Nebezpečným iskreniam medzi rozdielnymi časťami sa môže zabrániť:

 

 • ekvipotenciálnym pospájaním
 • elektrickou izoláciou medzi časťami

 

To či, a hlavne v akom rozsahu má byť zrealizovaný závisí od výsledkov analýzy rizika v projekte.


Aké sú možnosti ochrany proti priamemu úderu blesku?


Aktívny bleskozvod


Kým klasické bleskozvody pri zásahu pasívne zvedú blesk do zemniacej sústavy tak tie aktívne nečakajú na blesky, ale aktívne ich priťahujú.V čase vzniku búrkového mraku vzrastie elektrostatické pole čo aktivuje vysielanie smerom k oblohe čím dokáže ovplyvniť dráhu blesku. Avšak technická norma STN 34 1398:2014 bola zrušená z dôvodu závažných technických nedostatkov a preukázaných pochybností o tvare a veľkosti ochranného priestoru aktívneho zachytávača.


Aktívny bleskozvod


 

 

Pasívny bleskozvod

 

 

LPS izolovaný od chránenej stavby :

zachytávacia sústava a sústava zvodov sú umiestnené tak, aby cesta bleskového prúdu nebola v dotyku s chránenou stavbou. Izolovaný vonkajší LPS (oddialený) od chránenej stavby sa má použiť v prípade:

 

 • stavby s horľavou krytinou
 • stavby s horľavými stenami
 • stavby s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.

Bleskozvod

 

LPS neizolovaný od chránenej stavby :

zachytávacia sústava a sústava zvodov sú umiestnené tak, že cesta bleskového prúdu môže byť v dotyku s chránenou stavbou. Súčasti zachytávacej sústavy inštalované na stavbe musia byť umiestnené na rohoch, exponovaných miestach a hranách. Prípustné metódy na stanovenie umiestnenia zachytávacej sústavy sú tieto:

 

 • metóda ochranného uhla;
 • metóda valivej gule;
 • metóda mrežovej sústavy.

 

Metóda valivej gule je vhodná na všetky prípady. Metóda ochranného uhla je vhodná na jednoduché tvary budov, ale je ohraničená výškou zachytávacej sústavy. Metóda mrežovej sústavy je vhodná na ochranu rovinných plôch.


Blezkozvod

 

Pri každom neizolovanom (neoddialenom) LPS sa musia použiť minimálne dva zvody a majú sa rozmiestniť po obvode chránenej stavby pokiaľ možno tak, aby bolo vytvorené priame pokračovanie zachytávacej sústavy a čo najkratšie a najpriamejšie spojenie so zemou.

Ak je stena z nehorľavého materiálu, môžu sa zvody umiestňovať na stenu alebo do nej. Ak je stena z ľahko horľavého materiálu, môžu sa zvody umiestňovať na stene tak, aby vzdialenosť medzi zvodmi a stenou bola vždy väčšia ako 10 cm. Počet spojov na zvodoch musí byť obmedzený na minimum.

Skúšobné svorky sa umiestňujú na každom zvode pripojenom k uzemňovacej sústave. Na účely merania sa musí svorka rozpájať pomocou náradia inak musí zostať spojená.

Všeobecne sa odporúča nízky odpor uzemnenia (ak je možné, menší ako 10 Ω)

Momentálne najlepším a naj rozšírenejším riešením uzemňovača je jeho vyhotovenie ako základového uzemňovača už počas výstavby.


Základový zemnič

 

Takéto vyhotovenie má svoje výhody:

 

 • nie sú potrebné dodatočné výkopové práce
 • zabraňuje namáhaniu v rámci ročných období
 • od začiatku výstavby budovy sa dá použiť ako uzemňovač dočasnej inštalácie staveniska

 

Na spojenie s uzemňovacou prípojnicou alebo zvodom sa uzemňovací vodič vyvedie zo základového uzemňovača tak, aby zo základov už neprechádzal zemou.