Záručné podmienky elektroinštalácie

Úvod Záručné podmienky


Záruku na elektroinštaláciu a elektroinštalačný materiál poskytujeme podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba na zariadenia všetkých značiek je minimálne 24 mesiacov a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. U predĺženej záruky sa reklamácie riadia výhradne týmito záručnými podmienkami. Táto záruka nemá vplyv na zodpovednostné vzťahy podľa právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.


Všeobecné záručné podmienky:


1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia, alebo dňom montáže tovaru alebo služby priamo od predávajúceho.


2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.


3. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
 • vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, vandalizme
 • nepreukázanie odbornej montáže: fyzickou alebo právnickou osobou spôsobilou na vykonávanie danej činnosti (okrem prípadov, ak montáž vykonal predávajúci alebo ním poverená osoba)

 

4. Ak sa po objednaní záručnej opravy, dokáže, že vada bola spôsobená odlišným použitím od návodu, že chyba je zapríčinená abnormálnym užívaním, modifikáciou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou, predávajúci neposkytne žiadnu záruku. Vyhradzujeme si právo preskúmať príčinu a okolnosti chyby.


5. Oprava nesprávne používaného zariadenia bude kupujúcemu vyúčtovaná aj v rámci záručnej lehoty.


6. V prípade, ak zariadenie nereaguje, nedáva žiadny znak prevádzky, spozorujete iskrenie alebo zacítite zápach zariadenie musí byť ihneď odstavené z prevádzky, odpojené, a chyba má byť oznámená predajcovi, montážnemu pracovníkovi, spoločnosti, ktorá zariadenie uviedla do prevádzky.


7. Počas opravy môžu byť do elektroinštalácie nainštalované iba nové súčiastky.


8. Zo záručnej doby je odčítaná tá doba, počas ktorej spotrebiteľ nemohol používať zariadenie vhodným spôsobom.


9. Za splnenie záručnej povinnosti zodpovedá predávajúci. V prípade, že spotrebiteľ informuje a zavolá servis, ktorý následne zistí, že zariadenie je bezchybné, tento výjazd a čas strávený servisom zaplatí spotrebiteľ. Za takýto prípad sa považuje, ak zariadenie nefungovalo, pretože v diaľkovom ovládači boli vybité batérie, zariadenie nebolo pripojené do elektriky, atď.


10. Kupujúci podá reklamáciu vyplnením a doručením reklamačného formulára predávajúcemu s potrebnými prílohami (faktúra, protokol o funkčnej skúške). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne poštou, mailom alebo osobne.


11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, služby vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.


12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


13. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
 • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti


14. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.


15. Tieto reklamačné podmienky si predávajúci môže kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 


Rozšírená predlžená záruka


Predávajúci môže poskytnúť rozšírenú predlženú záruku na elektroinštaláciu po dobu maximálne 5 rokov odo dňa dodania tovaru, služby kupujúcemu, pričom aj tu platí, že záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili až neskôr počas záručnej doby.


Podmienky rozšírenej predĺženej záruky:

 

 • len zariadenie, ktoré má vyplnený protokol pravidelnej údržby (1x ročne)
 • koncový používateľ musí uchovávať nákupnú faktúru, protokol o funkčnej skúške počas celej predĺženej záručnej lehoty
 • rozšírená záruka sa automaticky zruší, ak chýba nákupná faktúra, protokoly o údržbe alebo funkčnej skúške,
 • Rozšírená záruka sa poskytuje vo forme výmeny súčiastky, skutočnej opravy. Pokiaľ nie je možná oprava, predávajúci zabezpečí výmenu chybného zariadenia.


Servis zariadenia sa účtuje podľa aktuálnej ceny, ktorá je 70 € s DPH.


Podmienkou platnosti predĺženej záruky na 60 mesiacov je uskutočnenie prehliadok podľa predpísaných intervalov, o ktorých sú vedené záznamy v protokole udržby. Prehliadky musia byť vykonané našou organizáciou. Prvá prehliadka musí byť uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov od uvedenia elektroinštalácie do prevádzky. V prípade 5-ročnej záruky treba vykonať prehliadku každých 12 mesiacov, inak nie sú splnené podmienky záruky. Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci!